top of page

“อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า” จะเปิดมุมมองให้คุณได้เข้าใจรูปแบบวรรณกรรมประเภทต่างๆ ในพระคัมภีร์ และเรียนรู้ถึงลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละประเภทอย่างเจาะลึก หนังสือเล่มนี้ได้เสนอแนะวิธีการตีความที่ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดที่มักเกิดขึ้น เพื่อคุณจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเจตนารมณ์เดิมของพระคัมภีร์ต่อผู้อ่านในอดีตคืออะไร และมีความหมายอย่างไรบ้างต่อเราในปัจจุบัน แล้วคุณจะได้ค้นพบอย่างคุ้มค่าที่สุดจากพระวจนะของพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์อย่างไรให้คุ้มค่า

SKU: 0052
฿300.00ราคา
  • กอร์ดอน ดี.ฟี และ ดักลาส สจวร์ต

bottom of page