top of page

เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่า พระคริสต์ไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นเพียงผู้เชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเรียกให้เราเป็นสาวกของพระองค์ด้วย ในหนังสือเล่มนี้ เจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส ได้กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินชีวิตสาวกด้วยถ้อยคำที่ท้าทายและหนุนใจ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น อาทิเช่น

– สาวกในอุดมคติ

– หลักฐานการเป็นสาวก

– บททดสอบการเป็นสาวก

– ชีวิตแห่งการอธิษฐานของสาวก

– สิทธิของสาวก

– พลังของสาวก

สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ จึงไม่ใช่หนังสือที่มีไว้เฉพาะสำหรับผู้รับใช้ นักศึกษาพระคริสตธรรม หรือศิษยาภิบาล แต่เป็นหนังสือสำหรับคริสเตียนทุกคนที่ต้องการจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีคำถามเพื่อการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับศึกษาส่วนตัวและศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมทั้งสารบัญหัวข้อพระคัมภีร์ด้วย

สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ

SKU: 0089
฿220.00ราคา
  • เจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส

bottom of page