top of page

หลังจากพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย พระเยซูตรัสสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ให้ออกไป และ “นำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขา” (มัทธิว 28:19) ในหนังสือเล็ก ๆ เล่มนี้ ศิษยาภิบาลบ๊อบบี้ เจมิสัน ได้แกะหลักคำสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความสำคัญของ การบัพติศมาในคริสตจักรท้องถิ่น โดยตอบกลับด้วยเหตุผลเจ็ดประการที่ผู้คนมักใช้เป็นข้ออ้าง ในการหลีกเลี่ยงการรับบัพติศมา

ทำไมฉันต้องรับบัพติศมา?

SKU: 0033eBook
฿0.00ราคา
  • บ๊อบบี้ เจมิสัน

bottom of page